ATEBION MENTRUS (2012-2014)

ATEBION MENTRUS (2012-2014)

Gan adeiladu ar lwyddiant ein cynllun masnachu prawf a oedd wedi cefnogi 20 o bobl i fynd i fyd busnes yn 2010, gwnaethom greu rhaglen ddwys o gefnogaeth i ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl leol i sefydlu busnes. Cyflwynwyd y rhaglen mewn partneriaeth ag Asiantaeth...
RHOWCH SGLEIN AR EICH SGILIAU (2009)

RHOWCH SGLEIN AR EICH SGILIAU (2009)

Mae sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd gwael yn aml yn rhwystr i bobl sy’n chwilio am waith neu sydd eisiau symud ymlaen yn y gwaith. Rhwng 2009 a 2011, gweithiodd RCS gyda Sgiliau Sylfaenol Cymru, Coleg Llandrillo y Rhyl a Phêl-droed yn y Gymuned Rhyl...
FFERM LLANELWY (2009)

FFERM LLANELWY (2009)

Yn 2009, cefnogodd RCS Ymyrraeth Cyfiawnder Cymunedol Cymru (CJIW) i wireddu prosiect uchelgeisiol i ddatblygu darn o dir fferm ar gyrion y Rhyl. Fe wnaeth y ‘prosiect tyfu’ ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd mewn perthynas â gweithgareddau a dysgu yn ymwneud â...
GRISIAU GYRFA (2008-11)

GRISIAU GYRFA (2008-11)

Rhwng 2008 a 2011, trefnodd RCS raglen o ddigwyddiadau ymgysylltu a dysgu pwrpasol a oedd wedi’u cynllunio i gyrraedd pobl a oedd wedi ymddieithrio o ddysgu ffurfiol. Ariannwyd y rhaglen gan Lywodraeth Cymru. Gwnaethom gynllunio a chyflwyno’r rhaglen gyda...
TASTE ACADEMY (2010-2015)

TASTE ACADEMY (2010-2015)

Yn 2010, sefydlodd Strategaeth Dinas y Rhyl fwyty hyfforddi newydd ar bromenâd y Rhyl, sef yr Academi Flas, i roi cyfle i bobl di-waith fagu sgiliau a phrofiad gwaith mewn amgylchfyd gwaith go iawn. Sefydlwyd Academi Flasu fel menter gymdeithasol, gyda’r holl elw o’i...
MARCHNAD LAFUR DROSIANNOL  (2011-2015)

MARCHNAD LAFUR DROSIANNOL (2011-2015)

Rhwng 2011-2015, mae Strategaeth Dinas y Rhyl wedi cyflwyno nifer o raglenni Marchnad Lafur Drosiannol, sydd wedi’u cyllido drwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Gan weithio yn agos â busnesau a mentrau cymdeithasol bach a chanolig lleol, mae ein rhaglenni wedi...