GWEITHIO GYDA NI

Ein gweithwyr

Ein gweithwyr yw ein hased mwyaf gwerthfawr. Rydym yn buddsoddi mewn iechyd a lles staff, fel y dengys ein Gwobr Aur Iechyd y Gweithle Bach. Mae ein harferion gweithio hyblyg yn caniatáu i staff gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Cynigiwn fuddion hael, gan gynnwys 30 diwrnod o wyliau’r flwyddyn yn ogystal â gwyliau banc, cyfraniad cyflogwr at bensiwn, a thâl am amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau teuluol neu salwch. Rydym yn aelodau o’r Living Wage Foundation, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl staff yn derbyn cyflog y gallant fyw arno. Darparwn gyfleoedd parhaus ar gyfer dysgu a datblygu staff, ac rydym yn sicrhau bod staff yn cael cyfle i gyfrannu wrth wneud penderfyniadau. Nid yw staff yn ein gadael, ond o bryd i’w gilydd mae angen i ni recriwtio, felly cadwch lygad allan am ein swyddi gwag isod.

Aelodau Cyswllt​

Mae RCS yn gweithio gyda thîm o ddarparwyr medrus a phrofiadol i ddarparu ein gwasanaethau a therapïau. Cysylltwch â recruitment@rcs-wales.co.uk i dderbyn hysbysiadau am unrhyw gyfleoedd newydd, sydd hefyd yn cael eu hysbysebu isod.

 

Rydym yn recriwtio – helpwch ni i roi llesiant wrth wraidd busnes!

 

A ninnau’n gwmni nid-er-elw hynod lwyddiannus, mae ein gwasanaethau yn cyflwyno newid trawsnewidiol i’r bobl a’r busnesau yr ydym yn gweithio â nhw.

Mae’r swyddi cyffrous hyn yn cynnig cyfle rhagorol i ymuno â’n tîm dynamig a brwdfrydig.

Rydym yn chwilio am Lysgennad Brand i fod yn wyneb a llais ein brand yn Ne a Gorllewin Cymru. Byddwch o gymorth wrth godi ymwybyddiaeth o’n gwaith drwy gynrychioli a hyrwyddo ein sefydliad a’n gwasanaethau mewn digwyddiadau sector a chyfarfodydd ar hyd De a Gorllewin Cymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Claire Williams ar 01745 336442 a chysylltwch â recruitment@rcs-wales.co.uk am ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 3 Gorffennaf 2022.

 

Darparwr allweddol o wasanaethau sy’n helpu pobl i gael gwaith, aros mewn gwaith a ffynnu yn eu gwaith yng ngogledd Cymru yw RCS. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Arbenigwyr Cyflogaeth i ymuno â’n tîm er mwyn helpu i ddarparu’r prosiect Mi FEDRAF WEITHIO, sy’n helpu pobl ddi-waith sydd ag anawsterau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol, i gael gwaith.  Mae’r prosiect yn seiliedig ar y rhaglen gyflogadwyedd ‘IPS’ (Lleoliad Unigol â Chymorth) a argymhellir fel y prif fodel ar gyfer helpu pobl â chyflyrau Iechyd Meddwl i ddychwelyd i waith.

A ninnau’n gwmni nid-er-elw hynod lwyddiannus, mae ein gwasanaethau yn cyflwyno newid trawsnewidiol i’r bobl a’r busnesau yr ydym yn gweithio â nhw.

Mae’r swyddi cyffrous hyn yn cynnig cyfle rhagorol i ymuno â’n tîm deinamig a brwdfrydig.

Arbenigwr Cyflogaeth

Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2023

Am becyn cais, cysylltwch â recruitment@rcs-wales.co.uk neu ffoniwch 01745 336442

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  3 Mehefin 2022

“Rwyf mor falch fy mod wedi ymgeisio a llwyddo i gael y swydd. Rwy’n mwynhau gweithio mewn amgylchedd lle gallaf wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Rwy’n frwd dros y gwaith mae RCS yn ei wneud, a byddaf yn parhau i sôn amdanynt am yn hir iawn”

Lesley, Swyddog Cymorth