Ymunwch â Bwrdd Cyfarwyddwyr RCS

Mae RCS yn chwilio am hyd at dri unigolyn deinamig, brwdfrydig i ymuno â’n Bwrdd Cyfarwyddwyr cryf a phrofiadol. Byddwch yn helpu RCS yn ystod cam nesaf ein taith, gan ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad ysbrydoledig ar gyfer y sefydliad, a llywodraethiant effeithiol ar gyfer ein portffolio o wasanaethau. Mae’r Bwrdd yn cwrdd tua chwe gwaith y flwyddyn, gydag opsiwn i ymuno ar-lein. Mae hon yn rôl ddi-dâl.

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan…

  • Y rhai sydd â chefndir ac arbenigedd yn y sector iechyd
  • Y rhai sydd â diddordeb a phrofiad mewn adeiladu busnes moesegol a chynaliadwy
  • Y rhai sydd â thalent a phrofiad amlwg o ddod o hyd i bartneriaid newydd a meithrin perthnasau, yn enwedig mewn cyd-destun ariannol;
  • Entrepreneuriaid cymdeithasol a all ein helpu i wella ein strategaeth, ein heffaith a’n hatebolrwydd yn barhaus.

Am sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn neu i ofyn am ffurflen gais, anfonwch e-bost at Ali Thomas, y Prif Weithredwr drwy alison.thomas@rcs-wales.co.uk

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Gorffennaf 2023 (hanner dydd).

file pdf iconCyfarwyddwr RCS – Swydd Ddisgrifiad

 

Dydw i erioed wedi gweithio i sefydliad sy’n rhoi lles uwchlaw popeth arall, sydd, yn ei dro, yn caniatáu i’n staff ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid.

Rwy’n falch iawn fy mod wedi gwneud cais ac wedi cael y swydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio mewn amgylchedd lle gallaf wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Rydw i mor frwd dros y gwaith mae RCS yn ei wneud. Gallaf siarad amdanynt yn ddiddiwedd.

Mae RCS yn buddsoddi amser ac adnoddau i sicrhau bod staff yn cael pob cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau llesiant, ac i gael mynediad cyfrinachol a hawdd at gymorth gan gymheiriaid/rheolwr llinell neu gymorth annibynnol os oes angen.

Rydw i’n teimlo bod pobl yn ymddiried ynof i weithio’n unol ag amserlen hyblyg, cymryd y nifer priodol o egwyliau, cysylltu â’m cydweithwyr ac arweinydd y tîm yn rheolaidd i sicrhau ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd yn unigol ac ar y cyd i roi’r profiad gorau i’r rheini rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw.