Ffurflen Monitro Cais

Mae RCS wedi ymrwymo i annog cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, ac i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon.

 Ein nod yw bod â gweithlu sy’n wirioneddol gynrychiadol o bob haen o gymdeithas a’n cwsmeriaid, ac i bob gweithiwr deimlo ei fod yn cael ei drin â pharch ac yn gallu gwneud ei orau.

 Mae’n ddefnyddiol i ni gasglu data gan ein hymgeiswyr i fonitro bod hyn yn digwydd gyda’n proses recriwtio ac rydym yn defnyddio’r data hwn i adrodd yn flynyddol i werthuso ein cynnydd yn erbyn hyn.

 Mae llenwi’r ffurflen hon yn wirfoddol.

 Cedwir y wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro yn unig, yn unol â GDPR y DU ac nid yw’n cael ei weld fel rhan o’r broses recriwtio. 

Cwblhewch y wybodaeth ganlynol amdanoch a dychwelyd y ffurflen i recruitment@RCS-wales.co.uk

Oedran

New Field Anabledd

Anabledd

Cyfeiriadedd Rhywiol

Rhywedd

A ydych chi'n adnabod eich hun fel y rhywedd a oedd gennych adeg eich geni hyd heddiw?

New Field Statws priodasol

A ydych chi'n briod neu mewn partneriaeth sifil?

New Field Ethnigrwydd

Ethnigrwydd

Gwyn

Grwpiau cymysg/aml-ethnig eraill

Asiaidd

Grwpiau ethnig eraill

Beth yw eich crefydd neu gred?

A oes gennych gyfrifoldebau gofalu? Os oes, ticiwch bob un sy'n berthnasol:

Os na lwyddir i anfon y ffurflen, gwiriwch fod eich cyfeiriad e-bost wedi ei nodi’n gywir.