YNGLŶN Â RCS

Mae RCS yn fenter gymdeithasol yng Ngogledd Cymru. Ers dechrau’r fenter yn 2007 dan enw ‘Rhyl City Strategy’, mae gwerth llesiant ein heffaith gymdeithasol wedi mynd y tu hwnt i £40 miliwn. Rydym yn cyflogi tîm o 30 aelod staff ymroddedig sy’n darparu ein gwasanaethau proffesiynol, arbenigol ledled Cymru.

Rydym yn gweithio ym mhob cwr o Gymru yn adeiladu partneriaethau er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol a phwrpasol sy’n ychwanegu gwerth. Ymhlith ein partneriaid allweddol mae Llywodraeth Cymru, DWP a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae llesiant wrth galon ein cenhadaeth; cyfrannu at lesiant unigol, economaidd a chymdeithasol drwy helpu mwy o bobl i gael gwaith, aros mewn gwaith a ffynnu yn eu gwaith.

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chymorth i sefydliadau a busnesu i’ch helpu chi wella llesiant eich timau a gweld eich busnes yn ffynnu.

Our Values

Cysylltu

Cysylltu pobl â’r cymorth sydd ei angen arnynt, a chysylltu ag eraill i ddatblygu cymorth integredig, cydlynol

Grymuso

Rhoi’r adnoddau a’r wybodaeth i bobl bennu eu llwybrau eu hunain, ac adeiladu gallu cymunedol i sicrhau etifeddiaeth barhaus i’n gwaith

Arloesi

Ysgogi a phrofi ffyrdd newydd o weithio i greu datrysiadau arloesol, ffres