DATGANIAD PREIFATRWYDD RCS

Pam y gofynnir am fy nata personol?

Mae RCS yn darparu rhaglenni a gwasanaethau i’r cyhoedd a busnesau. Rydym yn casglu data personol:

 • i adrodd ar berfformiad rhaglenni a chael cyllid ar gyfer rhaglenni
 • i werthuso effeithiolrwydd ein rhaglenni a gwasanaethau
 • i’n galluogi i anfon gwybodaeth farchnata am ein gweithgareddau
 • i hyrwyddo llwyddiannau
 • i gadw cofnodion am gleientiaid a monitro cynnydd

Dim ond gyda’ch caniatâd pendant y byddwn yn casglu ac yn cadw data, a byddwn yn egluro pam ein bod yn dymuno casglu eich data.

Pa wybodaeth bersonol y mae RCS yn ei chasglu?

Bydd yr wybodaeth a gasglwn yn dibynnu ar ba wasanaeth yr ydych yn ei ddefnyddio.

Os ydych chi’n dymuno derbyn gwybodaeth farchnata, dim ond eich enw a’ch manylion cyswllt cyffredinol y byddwn yn eu casglu.

Fodd bynnag, os ydych chi’n dymuno defnyddio rhai o’n gwasanaethau, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am ddata ychwanegol er enghraifft:

 • manylion personol (enw, cyfeiriad, manylion cyswllt)
 • gwybodaeth am gymhwystra (pasbort, slip cyflog, Rhif Yswiriant Gwladol etc)
 • manylion cyflogaeth (enw’r cyflogwr, galwedigaeth, nifer yr oriau a weithiwyd, manylion cyswllt)
 • manylion iechyd (manylion eich Meddyg Teulu, problemau iechyd, triniaeth).
 • gwybodaeth fonitro bersonol (ethnigrwydd, cymwysterau, cyfrifoldebau gofalu etc)

Ar gyfer beth y defnyddir fy nata personol?

Rydym yn casglu data personol er mwyn:

 • darparu tystiolaeth o gymhwystra i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • darparu manylion cyswllt a hanes y cyflwr ar gyfer RCS, therapyddion / darparwyr perthnasol, Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a gwerthuswyr
 • darparu data monitro at ddibenion dadansoddi a gwerthuso
 • darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am RCS, cynnyrch, gwasanaethau, newyddion a digwyddiadau
 • darparu nodiadau am eich defnydd o’r gwasanaeth a chynnydd

Gyda phwy y bydd RCS yn rhannu fy ngwybodaeth?

Byddwn yn rhannu eich data gyda chyllidwr rhaglenni perthnasol ar gyfer y gwasanaeth rydych yn ei ddefnyddio.  Maent yn cynnwys Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gyda’r cyflenwyr sy’n cael contractau gennym i ddarparu elfennau o’n gwasanaeth.  Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich data gyda gwerthuswyr allanol sy’n gweithio i werthuso ein rhaglenni a’n gwasanaethau.  Byddwn bob amser yn gofyn am eich caniatâd cyn y byddwn yn rhannu eich data gydag asiantaethau allanol. Nid ydym byth yn rhannu nac yn gwerthu rhestrau postio i drydydd partïon.

Os ydych yn dymuno gwybod pa gyllidwyr sy’n gysylltiedig â’ch rhaglen, gofynnwch.

Sut y cedwir fy nata personol yn ddiogel?

Mae gan RCS fesurau technegol a gweithredol ar waith i sicrhau bod data personol yn cael ei gadw yn ddiogel. Mae RCS yn gweithredu yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Rydym yn defnyddio rhwydweithiau diogel ar gyfer trosglwyddo data yn electronig.

Am ba hyd y cedwir fy nata personol?

Mae RCS yn adolygu casglu data bob dwy flynedd i sicrhau ein bod yn gweithredu’r prosesau a’r polisïau diweddaraf.   Bydd data personol a gesglir ar gyfer cyllidwyr yn cael ei gadw am ba bynnag amser fydd ei angen at ddibenion contractau, ac fe’i dinistrir yn ddiogel ar ôl hynny.  Bydd y data a gasglir, o dan weithgareddau sy’n cael eu llywodraethu gan gyrff arbenigol, yn cael ei gadw a’i ddinistrio yn unol â’u canllawiau. Er enghraifft, BACP ar gyfer cwnsela.

Beth yw fy hawliau?

Mae gennych yr hawl i ofyn am yr wybodaeth bersonol a gedwir gan RCS amdanoch a gofyn i RCS gywiro unrhyw wybodaeth anghywir a gedwir amdanoch.

Os hoffech wneud cais o’r fath ysgrifennwch at y Rheolydd Data gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod a gallwch ddisgwyl ymateb o fewn 30 diwrnod.

Os oes gennych bryder am y data personol a gesglir neu’r ffordd y cesglir y data gallwch godi’r mater gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Dyma gyfeiriad eu gwefan  www.ico.org.uk

Sut i gysylltu â RCS

Gallwch gysylltu â RCS ar 01745 336442 neu drwy e-bostio hello@rcs-wales.co.uk

Oriau agor yw:
Dydd Llun i ddydd Iau 9:30am tan 4:30pm
Dydd Gwener 9:30am tan 4:00pm

Cwmni Buddiant Cymunedol Strategaeth Dinas y Rhyl
Yr Hwb, 69-71 Ffordd Wellington, y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 1BE Rhif cofrestru’r cwmni 656016