GWELLA EICH RHAGOLYGON AM SWYDDI

Rydym yn helpu pobl i wella eu rhagolygon am swyddi. Yn cyfuno cymorth iechyd a chyflogaeth i’ch helpu chi i ddod o hyd i waith neu wella eich gyrfa…

Darllen mwy

YN EICH CEFNOGI YN Y GWAITH

Rydym yn helpu gweithwyr i aros yn iach yn y gwaith. Yn eich helpu chi i atal neu leihau absenoldeb oherwydd salwch drwy roi i chi’r arfau i reoli eich iechyd yn y gwaith yn fwy effeithiol…

Darllen mwy

ADEILADAU GWEITHLEOEDD IACH

Rydym yn helpu busnesau i adeiladu gweithleoedd hapusach ac iachach. Yn gyrru gwelliannau mewn lles a chynhyrchiant gweithwyr…

Darllen mwy

HOW CAN WE HELP?

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydym ni yn RCS yn dal i weithio’n galed i gefnogi pobl yn y gwaith, gan uno pobl mewn cymuned rithwir o gymorth.

Efallai eich bod yn teimlo’n bryderus neu dan straen o achos y sefyllfa bresennol, yn ei chael yn anodd dygymod â newidiadau yn y gwaith, neu’n teimlo’n unig yn gweithio o adref.

Rydym yma ar eich cyfer chi

  • Cymorth un i un (dros y ffôn, Skype neu Whatsapp) i godi eich calon
  • Cwnsela am ddim neu therapïau siarad dros y ffôn
  • Cyngor ynghylch ffyrdd hapus ac iach o weithio o adref
  • Camau cadarnhaol i gyflogwyr er mwyn helpu i gadw’r gweithlu’n iach

Mae ein tîm nawr yn gweithio o adref, yr un mor frwdfrydig a chadarnhaol ynghylch gwella bywydau. Ffoniwch ni ar 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

YNGLŶN Â RCS

Mae RCS yn sefydliad nid er elw blaenllaw, sy’n cefnogi pobl i ffynnu mewn gwaith.

Rydym yn darparu ein gwasanaethau a gweithgareddau ledled gogledd Cymru o’n swyddfeydd yn y Rhyl a Bangor.

A YW EICH IECHYD YN EFFEITHIO ARNOCH YN Y GWAITH?

Ariennir ein  Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith creiddiol yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu cymorth am ddim a chyfrinachol i bobl gyflogedig a hunangyflogedig sydd â phroblemau iechyd sy’n effeithio arnynt yn y gwaith.

A OES ANGEN CYMORTH IECHYD ARNOCH AR GYFER EICH GWEITHWYR?

Mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu cymorth am ddim i fusnesau lleol sy’n dymuno cymryd ymagwedd fwy rhagweithiol tuag at gefnogi a hybu lles gweithwyr yn y gweithle.

YN CHWILIO AM WAITH AC YN PROFI PROBLEMAU IECHYD MEDDWL?

Ar hyn o bryd, rydym yn profi dull newydd o roi cymorth cyflogaeth i bobl sydd yn profi problemau iechyd meddwl megis iselder neu orbryder, fyddai’n hoffi help i ganfod cyflogaeth ac aros mewn swydd.

Rydym yn gwahodd nifer fach o bobl ar draws Gogledd Cymru i’n helpu ni ddeall a yw cyfuno gofal iechyd meddwl gyda chymorth cyflogaeth yn ffordd effeithiol o helpu pobl i gael gwaith, i ganfod y swydd iawn neu wella eu gyrfa, ac – yn bwysicach na’r cyfan – i gefnogi eu hiechyd a’u llesiant. 

Mae’r dull yma wedi ei argymell gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, felly rydym yn awyddus i ganfod mwy am sut fydd hyn yn gweithio yn ymarferol ar draws rhanbarth amrywiol a chymhleth megis Gogledd Cymru.  

Os hoffech fod yn rhan o’r prosiect hwn, cysylltwch os gwelwch yn dda ar 01745 336442 neu e-bostiwch icanwork@rcs-wales.co.uk

SIARADWCH Â NI

 I ddysgu am unrhyw un o’n gwasanaethau, cysylltwch â ni ar 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

 I gael gwybod mwy am Gallaf Weithio, cysylltwch â ni ar icanwork@rcs-wales.co.uk

WEDI CEFNOGI

o weithwyr i wella eu hiechyd yn y gwaith

WEDI HELPU

o bobl ddi-waith am gyfnod hir i gael gwaith

WEDI CYNNWYS

o unigolion mewn hyfforddiant neu weithgareddau i wella eu rhagolygon am swyddi

WEDI CREU

busnesau newydd

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth llesiant am ddim i weithwyr a busnesau yng Ngheredigion, Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin neu Ynys Môn. I gael gwybod sut y gallwn eich helpu chi neu'ch busnes ac i wirio eich cymhwysedd:
FFÔN: 01745 336442