GWEITHDAI HYFFORDDIANT

Mae ein gweithdai cyflogadwyedd ymarferol a rhyngweithiol 2 awr o hyd yn helpu cyfranogwyr i fagu hyder a pharodrwydd ar gyfer swydd.

Gallant gael eu darparu fel gweithdai wyneb yn wyneb dwy awr, neu fel gweminarau ar-lein. Rydym yn argymell rhwng lleiafswm o chwech ac uchafswm o ddeuddeg cyfranogwr i alluogi cyfleoedd da ar gyfer rhyngweithio. Gallwn ddarparu ein gweithdai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cysylltwch i drafod eich anghenion; hello@rcs-wales.co.uk or call 01745 336442.

Pris: £450 am weithdy dwy awr.

“Rwyf yn bendant wedi dysgu llawer. Teimlais ei fod yn ddiddorol a helpodd fi weld yr hyn oedd angen i mi wella.”

“Cyfeillgar ac addysgiadol iawn. Bu i mi ei fwynhau’n fawr. Dysgais gryn dipyn a chefais leisio fy marn.”

“Gweminar wedi’i chyflwyno’n arbennig o dda gyda chydbwysedd perffaith o ryngweithio ac ystafelloedd trafod.”

HYDER A CHYMHELLIANT

HYDER A CHYMHELLIANT

Paratowch ar gyfer gwaith: rhowch hwb i gymhelliant a hunangred drwy siarad yn gadarnhaol gyda’ch hun a meithrin eich prif gryfderau.

GWNEUD ARGRAFF

GWNEUD ARGRAFF

Awgrymiadau arbennig i greu argraff dda mewn cyfweliad ac yn y gweithle. Beth i’w wisgo, sut i gyfarch pobl a sut i gyflwyno’ch hun yn broffesiynol.

HUNANOFAL

HUNANOFAL

Deall yr hyn sydd ei angen arnoch chi a’ch corff i aros yn iach a ffynnu yn y gwaith. Rydym yn edrych ar bwysigrwydd cysgu, diet, ymarfer corff ac ymlacio wrth gynnal llesiant.

RHEOLI AMSER

RHEOLI AMSER

Gall archwilio sut y gall trefnu a chynllunio ymlaen llaw helpu i feithrin sgiliau ar gyfer presenoldeb cadarnhaol a phrydlondeb – awgrymiadau, triciau a thechnegau ar gyfer cyflawni pethau’n brydlon.

CLINIG CV AC YMGEISIO AM SWYDDI

CLINIG CV AC YMGEISIO AM SWYDDI

Dysgwch sut i lunio CV a chais am swydd sy’n serennu. Dysgwch sut i dynnu sylw at eich sgiliau a phrofiadau er mwyn bod yn addas ar gyfer y swydd rydych yn ymgeisio amdani.

STRAEN LLAI

STRAEN LLAI

Sut i atal poenau meddwl a phryderon sy’n eich llethu, gan wynebu eich ofnau a’u gorchfygu, ac ymdopi â sefyllfaoedd annisgwyl

CHWILIO AM SWYDD

CHWILIO AM SWYDD

Sut i chwilio am swyddi sy’n addas i’ch sgiliau a’ch dyheadau a gwneud cais amdanynt. Cymorth i chi ehangu eich gwaith chwilio am swydd ac ystyried rhai swyddi neu gyfleoedd nad ydych o bosibl wedi eu hystyried o’r blaen.

CWSG

CWSG

Edrych ar y wyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, ac edrych ar sut allwn siapio ein harferion, ein hamgylchedd a ffyrdd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg.

CYFWELIAD FEL PRO

CYFWELIAD FEL PRO

Sut i wynebu eich pryderon mewn cyfweliad a dangos eich hun ar eich gorau’n hyderus. Ymarfer cyfweliad go iawn i’ch helpu i ddelio â’r senarios mwyaf cyffredin.