GWEITHDAI HYFFORDDIANT

Mae ein gweithdai diddorol ar gyflogaeth, sy’n para 2 awr, yn helpu cyfranogwyr i fagu hyder a pharatoi ar gyfer gwaith. Mae modd i unigolion ymuno â’n rhaglen ar unrhyw adeg, neu gallwch gomisiynu cwrs ar gyfer ein grŵp eich hun i gael profiad mwy penodol. Gallwn hefyd gynnig cyrsiau yn Gymraeg.
 
Cliciwch ymai gael manylion am gyrsiau sydd ar y gweill, neu cysylltwch â ni hello@rcs-wales.co.uk.
 
Cost: £35 y person fesul gweithdy. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am drefnu cyrsiau penodol ar gyfer eich grŵp.

“Rwyf yn bendant wedi dysgu llawer. Teimlais ei fod yn ddiddorol a helpodd fi weld yr hyn oedd angen i mi wella.”

“Cyfeillgar ac addysgiadol iawn. Bu i mi ei fwynhau’n fawr. Dysgais gryn dipyn a chefais leisio fy marn.”

“Gweminar wedi’i chyflwyno’n arbennig o dda gyda chydbwysedd perffaith o ryngweithio ac ystafelloedd trafod.”

HYDER A CHYMHELLIANT

HYDER A CHYMHELLIANT

Paratowch ar gyfer gwaith: rhowch hwb i gymhelliant a hunangred drwy siarad yn gadarnhaol gyda’ch hun a meithrin eich prif gryfderau.

GWNEUD ARGRAFF

GWNEUD ARGRAFF

Awgrymiadau arbennig i greu argraff dda mewn cyfweliad ac yn y gweithle. Beth i’w wisgo, sut i gyfarch pobl a sut i gyflwyno’ch hun yn broffesiynol.

HUNANOFAL

HUNANOFAL

Deall yr hyn sydd ei angen arnoch chi a’ch corff i aros yn iach a ffynnu yn y gwaith. Rydym yn edrych ar bwysigrwydd cysgu, diet, ymarfer corff ac ymlacio wrth gynnal llesiant.

RHEOLI AMSER

RHEOLI AMSER

Gall archwilio sut y gall trefnu a chynllunio ymlaen llaw helpu i feithrin sgiliau ar gyfer presenoldeb cadarnhaol a phrydlondeb – awgrymiadau, triciau a thechnegau ar gyfer cyflawni pethau’n brydlon.

CLINIG CV AC YMGEISIO AM SWYDDI

CLINIG CV AC YMGEISIO AM SWYDDI

Dysgwch sut i lunio CV a chais am swydd sy’n serennu. Dysgwch sut i dynnu sylw at eich sgiliau a phrofiadau er mwyn bod yn addas ar gyfer y swydd rydych yn ymgeisio amdani.

STRAEN LLAI

STRAEN LLAI

Sut i atal poenau meddwl a phryderon sy’n eich llethu, gan wynebu eich ofnau a’u gorchfygu, ac ymdopi â sefyllfaoedd annisgwyl

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH MENOPOS

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH MENOPOS

Codi ymwybyddiaeth am fenopos ac edrych ar ffyrdd y gallwn gefnogi aelodau ein tîm all fod yn profi symptomau.

CWSG

CWSG

Edrych ar y wyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, ac edrych ar sut allwn siapio ein harferion, ein hamgylchedd a ffyrdd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg.

CYFWELIAD FEL PRO

CYFWELIAD FEL PRO

Sut i wynebu eich pryderon mewn cyfweliad a dangos eich hun ar eich gorau’n hyderus. Ymarfer cyfweliad go iawn i’ch helpu i ddelio â’r senarios mwyaf cyffredin.