EIN HEFFAITH

Mae ein cymorth yn y gwaith a therapïau yn helpu gweithwyr i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch

 

Yn 2020-22 gwnaeth

o weithwyr absennol gyrchu ein cymorth a’n therapïau.

 Dychwelodd

%

o’r rhain i’r gwaith o fewn 4 wythnos

Mae ein cymorth ymyrraeth gynnar yn lleihau’r risg o absenoldeb

 

Yn 2020-2022 cafodd

o weithwyr gymorth ar gyfer cyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio.

 Adroddodd

%

ohonynt welliant yn eu hiechyd o fewn 4 wythnos

Rydym yn helpu arweinwyr busnes a rheolwyr i ddarparu cymorth effeithiol i’w timau trwy wella eu hymwybyddiaeth o faterion lles.

 

Yn 2020-22 cymerodd

o arweinwyr a rheolwyr o fusnesau bach a chanolig ran yn ein hyfforddiant lles.

Daeth

o weithwyr yn hyrwyddwyr lles hyfforddedig

Rydym yn helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth sy’n briodol i’w anghenion iechyd meddwl

 

Yn 2020-22 cafodd

o bobl gefnogaeth i ddod o hyd i waith.

Aeth

%

o’r rhain ymlaen i gyflogaeth barhaus

Rydym yn darparu cymorth a hyfforddiant i helpu busnesau i ddatblygu gweithleoedd iachach a hapusach, lle mae gweithwyr yn gallu ffynnu.

 

Yn 2020-22 cyrchodd

o fusnesau canolig ein cymorth lles yn y gwaith.

Roedd

%

yn gweld newid cadarnhaol a mesuradwy yn y gwaith