Cwmni Da

Darllenwch yma am hanes Cwmni Da…

GOFALU AM EICH STAFF

Mae bod yn agored ynghylch llesiant yn y gwaith yn dda i’ch gweithwyr ac yn dda i’ch busnes.

Rydym yn cynnig cymorth gyda llesiant a hyfforddiant i’ch helpu chi i adeiladu gweithleoedd hapusach ac iachach. Mae ein cymorth wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer cwmnïau gyda hyd at 250 o weithwyr yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Os oes gennych fwy na 250 o weithwyr, neu wedi’ch lleoli mewn ardal arall, cysylltwch i drafod eich anghenion a dysgu mwyn am ein costau.

CWMNI DA

Ers cysylltu â RCS, mae’r gefnogaeth a’r cymorth yr wyf wedi’u cael, a’r wybodaeth yr wyf wedi gallu ei rhannu â’m cydweithwyr yn y gwaith wedi bod yn wych. O groesawu 4 Hyrwyddwr Llesiant newydd, i rannu rhif RCS gydag aelodau o staff a oedd angen siarad ag arbenigwr annibynnol, mae RCS wedi cyfrannu cymaint, mewn cyfnod anodd i gynifer o bobl.

Geiriau David Parry Evans, Rheolwr Cyffredinol Cwmni Da, cwmni cynhyrchu yng Nghaernarfon sydd wedi ennill llu o Wobrau Bafta Cymru.

Darllen mwy…

Gall ein cymorth llesiant eich helpu chi i:

  • Leihau absenoldebau a throsiant staff Cynyddu cynhyrchiant
  • Dysgu beth sy’n cymell ac ysgogi eich gweithwyr
  • Creu amgylchedd gweithio cadarnhaol lle gall eich gweithwyr ffynnu

Rydym yn edrych ar lesiant yn eich gweithle, a’ch helpu chi i lunio cynllun gweithredu ymarferol er mwyn symud i’r lefel nesaf. Waeth beth yw eich maint na’ch sector, gallwn addasu ein cymorth i fodloni eich anghenion.

Mae ein gweithdai llesiant rhyngweithiol yn seiliedig ar y syniadaeth ddiweddaraf, yn cynnig syniadau, awgrymiadau ac adnoddau i’ch ysbrydoli chi a’ch timau. Gall ein hyfforddwyr arbenigol ddarparu gweminarau pwrpasol yn uniongyrchol i’ch staff.

Mae ein rhaglen hyrwyddwyr llesiant yn annog cefnogaeth gan gyfoedion i wella llesiant yn y gweithle – darperir y rhaglen ddysgu unigryw hon ar-lein ac mae wedi creu rhwydwaith o Hyrwyddwyr Llesiant i gynnal cymhelliant ac ysgogi syniadau. Cofiwch – gallwn hefyd gynnig cefnogaeth a therapïau yn gyflym i’ch helpu chi i fynd yn ôl i’r gwaith ar ôl cyfnod o salwch.

Mae ein rhaglenni cymorth wedi’u profi i wella iechyd gweithwyr a’r ffordd mae busnes yn cael ei weithredu. Cysylltwch i ddechrau eich taith newydd at lesiant heddiw.

Rydym wedi mwynhau gweithio gyda’r cwmnïau Cymreig hyn yn fawr:

Menter Fachwen, Book of You CIC, RASASC, Stepping Stones North Wales, Cwmni Da, RYA Cymru, Dewis Architecture, Back Doctor, CADMHAS, Gwarchodfa Cyf, Read Construction, Nice Pak, Prospect House Veterinary Clinic & Hospital, Go2People, Small Woods Wales – Coed Lleol, Cambrian Credit Union, Supertemps, Coatech, Sapphire Streams Plas Y Mor Nursing Home, Cariad Care Homes, Uwchaled Medical Practice, Shelter Cymru, Mon CF Anglesey and Gwynedd, Denbighshire CAB, Antur Wanfawr, Dylan’s Restaurant, Egniol Environmental Ltd, Swn a Sbri, Mental Health Advocacy Scheme, CKI, Hope House Children’s Hospice, Tom Owens & Sons Funeral Directors, Meithrinfa Hen Ysgol, Clynfyw CIC Care Farm, Cylch Meithrin Seiont a Pheblig.

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth gyda llesiant am ddim i fusnesau BBaCh yn Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd neu Sir Benfro. I ddeall sut allwn eich helpu chi neu eich busnes, ac i wirio eich cymhwystra:

FFÔN: 01745 336442

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth gyda llesiant am ddim i fusnesau BBaCh yn Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd neu Sir Benfro. I ddeall sut allwn eich helpu chi neu eich busnes, ac i wirio eich cymhwystra:
FFÔN: 01745 336442
E-BOST: hello@rcs-wales.co.uk