Daniel

Darllenwch yma am hanes Daniel…

EICH CEFNOGI CHI I MEWN I WAITH

Mae Mi Fedraf Weithio yn gynllun unigryw sy’n cyfuno cymorth iechyd a chyflogaeth i bobl gydag anghenion iechyd meddwl sydd angen cymorth i ddod o hyd i gyflogaeth, a’i chadw. Cynigir y gwasanaeth yng Ngogledd Cymru ac mae’n canolbwyntio ar helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth gyda thâl, er mwyn gwella llesiant a chefnogi’r broses adfer.

Mae Mi Fedraf Weithio wedi darparu cymorth gyda chyflogaeth i oddeutu 900 o bobl ers ei sefydlu yn 2019, ac wedi helpu bron i draean o’r bobl hyn gael gwaith â thâl.

Cysylltwch â’ch Meddyg Teulu, arbenigwr gofal iechyd neu amrywiaeth o bwyntiau mynediad cymunedol i ddefnyddio Mi Fedraf Weithio. Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’r gwasanaeth:

Ffoniwch: 01745 336442
Anfonwch e-bost: icanwork@rcs-wales.co.uk
(Conwy, Sir Ddinbych ac Ynys Môn)

Neu ewch i: https://www.cais.co.uk/services/cais-employment-service
(Gwynedd, Sir y Fflint ac Wrecsam)

Mae wedi bod yn rhyfeddol. Yr ymrwymiad, y ddealltwriaeth, a’r anogaeth barhaus. Ni allaf ganu clodydd ‘Mi Fedraf’ ddigon.

Y ffordd rwy’n cael fy annog i gyflawni hyd eithaf fy ngallu a symud ymlaen. Rwy’n ddyslecsig a chefais help gyda fy CV.

Llwyddasom i dynnu sylw at y sgiliau sydd gennyf, a minnau heb sylwi arnynt o’r blaen.

Ni allaf ddiolch digon iddynt. Diolch am aros gyda mi!

Mae Mi Fedraf Weithio yn canolbwyntio ar helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth gyda thâl, er mwyn gwella llesiant a chefnogi’r broses adfer. Mae ein tîm ymroddedig o Arbenigwyr Cyflogaeth ‘Mi Fedraf Weithio’ yn darparu cymorth un-i-un am ddim er mwyn:

  • Trafod eich targedau gwaith
  • Eich helpu chi i gysylltu â chyflogwyr posibl
  • Eich helpu chi i fanteisio ar hyfforddiant
  • Eich helpu chi i ddeall effaith dechrau gweithio ar eich budd-daliadau a’ch incwm
  • Parhau i’ch cefnogi chi ar ôl i chi ddod o hyd i waith, os bydd hynny’n briodol

Mae’r gwasanaeth yn seiliedig ar y model IPS (Lleoliad a Chymorth Unigol), sy’n cael ei ddefnyddio ledled y byd ac yn cael ei argymell gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) fel y model gorau i helpu pobl gydag iechyd meddwl gwael i ddechrau gweithio.

Arweinir Mi Fedraf Weithio ar draws Gogledd Cymru gan RCS ac Adferiad ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda chyllid gan DWP drwy Lywodraeth Cymru.