GWELLA EICH RHAGOLYGON AM SWYDDI

Rydym yn helpu pobl i wella eu rhagolygon am swyddi. Yn cyfuno cymorth iechyd a chyflogaeth i’ch helpu chi i ddod o hyd i waith neu wella eich gyrfa…

Darllen mwy

YN EICH CEFNOGI YN Y GWAITH

Rydym yn helpu gweithwyr i aros yn iach yn y gwaith. Yn eich helpu chi i atal neu leihau absenoldeb oherwydd salwch drwy roi i chi’r arfau i reoli eich iechyd yn y gwaith yn fwy effeithiol…

Darllen mwy

ADEILADAU GWEITHLEOEDD IACH

Rydym yn helpu busnesau i adeiladu gweithleoedd hapusach ac iachach. Yn gyrru gwelliannau mewn lles a chynhyrchiant gweithwyr…

Darllen mwy

YNGLŶN Â RCS

Mae RCS yn sefydliad nid er elw blaenllaw, sy’n cefnogi pobl i ffynnu mewn gwaith.

Rydym yn darparu ein gwasanaethau a gweithgareddau ledled gogledd Cymru o’n swyddfeydd yn y Rhyl a Bangor.

A YW EICH IECHYD YN EFFEITHIO ARNOCH YN Y GWAITH?

Ariennir ein  Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith creiddiol yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu cymorth am ddim a chyfrinachol i bobl gyflogedig a hunangyflogedig sydd â phroblemau iechyd sy’n effeithio arnynt yn y gwaith.

A OES ANGEN CYMORTH IECHYD ARNOCH AR GYFER EICH GWEITHWYR?

Mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu cymorth am ddim i fusnesau lleol sy’n dymuno cymryd ymagwedd fwy rhagweithiol tuag at gefnogi a hybu lles gweithwyr yn y gweithle.

YN CHWILIO AM WAITH AC YN PROFI PROBLEMAU IECHYD MEDDWL?

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio â phartneriaid i ddarparu gwasanaeth newydd cyffrous a arweinir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r Gwasanaeth Gallaf Weithio  yn helpu pobl ddi-waith sydd â phroblemau iechyd meddwl ledled gogledd Cymru i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

SIARADWCH Â NI

 I ddysgu am unrhyw un o’n gwasanaethau, cysylltwch â ni ar 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

 I gael gwybod mwy am Gallaf Weithio, cysylltwch â ni ar icanwork@rcs-wales.co.uk

WEDI CEFNOGI

o weithwyr i wella eu hiechyd yn y gwaith

WEDI HELPU

o bobl ddi-waith am gyfnod hir i gael gwaith

WEDI CYNNWYS

o unigolion mewn hyfforddiant neu weithgareddau i wella eu rhagolygon am swyddi

WEDI CREU

busnesau newydd

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth am ddim i weithwyr a busnesau yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd. I ddarganfod sut allwn ni eich helpu chi neu eich busnes:

FFÔN: 01745 336442

SIARADWCH Â NI

 I ddysgu am unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â ni ar 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

 I gael gwybod mwy am Gallaf Weithio, cysylltwch â ni ar icanwork@rcs-wales.co.uk