Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith – Archwiliad Dilynol ar ôl 6 Mis

Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnal archwiliad dilynol gyda chleientiaid blaenorol i helpu i asesu effaith y cymorth a gafwyd. Gan eich bod chi wedi defnyddio’r gwasanaeth, byddem yn ddiolchgar pe baech yn treulio munud neu ddau yn ateb y cwestiynau canlynol.

C1. Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau eich statws cyflogaeth ar hyn o bryd?

C2. Ydy eich cyflogaeth wedi newid mewn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol ers i’ch cymorth ddod i ben?

C3. Os oeddech chi’n absennol o’r gwaith oherwydd salwch pan oeddech chi wedi cofrestru i gael cymorth, ydych chi wedi dychwelyd i’r gwaith?

C4. Ydy eich cyflwr iechyd wedi gwella oherwydd y driniaeth rydych chi wedi’i chael?

C5. Ydy’r cymorth wedi eich helpu i aros mewn gwaith?

C6. Yn dilyn y cymorth rydych chi wedi’i gael, ydych chi’n dal i ddefnyddio technegau hunangymorth/cyngor gan eich therapydd?

C7. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill y byddech chi’n hoffi eu gwneud?