Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith – Gwerthusiad y Cleient

New Field Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe baech yn treulio ychydig funudau’n llenwi’r ffurflen adborth hon. Mae’ch adborth yn bwysig iawn i ni, a bydd yn ein helpu i barhau i wella ein gwasanaethau.

New Field Cwestiynau Gwerthuso’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith

New Field Atebwch y cwestiynau canlynol gan feddwl am y gwasanaeth rydych chi wedi’i gael gan y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith drwy roi tic yn y blwch cyfatebol – 5 yw’r sgôr uchaf (rhagorol) ac 1 yw’r isaf (ddim yn foddhaol).

1. Beth yw eich barn chi am y cysylltiad cyntaf â’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith?

2. Beth yw eich barn chi am y cymorth rydych chi wedi’i gael gan y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith?

3. Beth yw eich barn chi am yr amserlenni ar gyfer cael eich gweld gan y gwasanaeth?

4. Beth yw’ch argraff gyffredinol chi o’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith?

5. Pa mor fodlon fyddech chi i argymell y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith i bobl eraill?

6. Wnaeth y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith eich helpu chi i aros mewn gwaith, neu i ddychwelyd i’r gwaith yn gynt na phetaech chi heb gael y cymorth?

7. Oes gennych chi unrhyw sylwadau y byddech chi’n hoffi eu gwneud? Gallwch wneud y sylwadau hyn nawr yn y blwch isod, neu os yw’n well gennych, gallwch eu hanfon dros e-bost i’n blwch post, sef: clientadmin@rcs-wales.co.uk

New Field Cwestiynau Gwerthuso Therapydd

New Field Atebwch y cwestiynau canlynol gan feddwl am yr ymyriad therapiwtig rydych chi wedi’i gael. Rhowch dic yn y blwch sy’n cyfateb orau i’r ateb – 5 yw’r sgôr uchaf (rhagorol) ac 1 yw’r sgôr isaf (ddim yn foddhaol).

1. Beth yw eich barn chi am y profiad cyffredinol gawsoch chi gan eich therapydd / darpariaeth?

2. Pa mor gyfeillgar, gwybodus a pharod i helpu oedden nhw yn eich barn chi?

3. Beth yw eich barn chi am y cyngor / triniaeth gawsoch chi?

4. Pa mor fodlon ydych chi â chanlyniad eich ymyriad?

5. Ar gyfartaledd, beth oedd hyd eich sesiynau fel arfer?

6. Oedd y sesiynau’n cael eu cynnal heb unrhyw beth yn torri ar draws fel arfer?

7. Oeddech chi’n teimlo’n gyfforddus yn y lleoliad lle cafodd eich triniaeth ei darparu?

8. Fyddech chi’n argymell y gwasanaeth hwn i bobl eraill (cydweithwyr, teulu a ffrindiau)?

9. Oes gennych chi unrhyw sylwadau y byddech chi’n hoffi eu gwneud? Rhowch eich sylwadau isod:

Nodyn: Gellir hefyd e-bostio eich sylwadau atom yn clientadmin@rcs-wales.co.uk