Referral Form

Diolch am eich diddordeb mewn cyrchu gwasanaethau cymorth RCS. Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig mynediad cyflym i hyd at chwe sesiwn (am ddim) o wasanaethau ffisiotherapi, therapi seicolegol a therapi galwedigaethol wedi'u teilwra, a gynlluniwyd i helpu pobl gyflogedig neu hunangyflogedig i ddychwelyd i'r gwaith neu reoli cyflwr iechyd yn y gwaith.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith hefyd yn cynnig cymorth a hyfforddiant am ddim i fusnesau yn y sector preifat a’r trydydd sector, sydd yn aml heb fynediad at wasanaethau iechyd galwedigaethol.

Meini Prawf Cymhwysedd

  • Yn byw yng Ngogledd Cymru, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot;
  • Bod â hawl gyfreithiol i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig; a
  • Yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig.

Er mwyn ein helpu i nodi pa wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal ac i asesu eich cymhwysedd, cwblhewch y ffurflen isod.

Gofynnir i chi ddarparu prawf adnabod i ddangos eich bod yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth hwn ar ôl derbyn eich ymholiad. Gan fod y gwasanaeth hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae’n ofynnol i ni ei gasglu’n ddiogel i fodloni meini prawf cymhwysedd. I ddarganfod mwy am pam rydym yn casglu gwybodaeth bersonol, a sut mae RCS wedi ymrwymo i’w diogelu, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.

Bydd ein tîm yn cysylltu â chi o fewn 5 diwrnod gwaith i drafod eich anghenion.

Os oes angen ymateb brys arnoch, cysylltwch â ni yn ystod ein horiau swyddfa arferol am gymorth.