CYMORTH YN Y GWAITH
– Gogledd a De Orllewin Cymru

Cymorth pan fydd ei angen arnoch

Yn y cyfnod heriol hwn, gall straen neu bryder fod yn cael effaith negyddol ar eich presenoldeb neu effeithiolrwydd yn y gwaith, yn cael effaith ar eich cwsg neu’n amlygu ei hun mewn symptomau corfforol, fel poen cefn. Gall absenoldeb o’r gwaith achosi straen yn gyflym, gyda phryderon ariannol a phryderon iechyd yn aml yn cyd-fynd â’i gilydd. 

Mae Cymorth yn y Gwaith yn cynnig mynediad cyflym a rhad ac am ddim i gefnogaeth a therapïau i’ch helpu i ddod yn ôl i drefn. 

Gallwch gyfeirio eich hun at y gwasanaeth drwy ffonio heddiw ar 01745 336442. Mae ein tîm yn fentrus ac yn brofiadol wrth ddarparu cefnogaeth gyfrinachol, un-i-un, dros y ffôn. 

Mae Cymorth yn y Gwaith yn gwbl rhad ac am ddim  ar gyfer pobl gyflogedig neu hunangyflogedig sy’n byw yng Ngheredigion, Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin neu Ynys Môn.

 

“Gallais ddychwelyd i’r gwaith bron iawn yn syth. Roedd pawb a oedd ynghlwm i weld yn ‘poeni’ o ddifrif.”
“Ni allaf ganmol y gwasanaeth ddigon.”
“Does dim amheuaeth o gwbl gennyf, heb y cymorth a gefais, ni fyddwn wedi gallu aros yn y gwaith na datrys y problemau mor sydyn.”
“Hollol ffantastig, gwasanaeth cyflym, cefais gymorth ar adeg pan oeddwn yn ei chael hi’n anodd iawn i ymdopi.”

 

MYNEDIAD CYFLYM AT THERAPI AM DDIM

Mae Cymorth yn y Gwaith de-ddwyrain Cymru yn darparu mynediad cyflym a rhad ac am ddim i ystod o therapïau siarad un-i-un i’ch helpu i reoli straen a datblygu gwydnwch, lleihau pryder neu ymdopi gyda newidiadau yn y gwaith.

Mae ein tîm proffesiynol o gwnselwyr ac ymarferwyr CBT yn darparu cefnogaeth dros y ffôn, neu drwy ddefnyddio technolegau fel Skype neu Zoom. 

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau ffisiotherapi, gydag arweiniad arbenigol ac ymarferion i’ch helpu i ddatblygu eich iechyd corfforol, a mynd i’r afael ag unrhyw broblemau cyhyrsgerbydol sy’n effeithio ar eich gallu i weithio’n effeithiol.

GWEMINARAU LLESIANT

Weithiau gall rhai adnoddau ac awgrymiadau syml ar gyfer gwella llesiant wneud byd o wahaniaeth i sut ydym yn gweithredu – yn y gwaith ac yn ein bywydau bob dydd. Gall ein rhaglen reolaidd o weminarau llesiant eich helpu chi i roi hwb i’ch egni a’ch gwydnwch.

CYMORTH GYDA SIARAD Â'CH CYFLOGWR

Gofyn am newidiadau i oriau neu ddyletswyddau, codi pryderon am rolau neu berthnasoedd yn y gwaith, gallwn eich helpu chi i baratoi ar gyfer sgyrsiau â’ch cyflogwr, neu gallwn siarad gyda nhw ar eich rhan.

CYMORTH GYDA DYLED

Gall trafferthion ariannol ychwanegu at y straen o gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith. Gallwn eich atgyfeirio at gymorth arbenigol gydag arian a dyledion, neu broblemau eraill sy’n eich atal rhag canolbwyntio ar eich gwellhad.

GWYBODAETH AM EICH HAWLIAU YN Y GWAITH

Mae bob amser yn fuddiol gwybod lle’r ydych yn sefyll – gallwn ddarparu gwybodaeth gyfredol i chi am eich hawliau a haeddiannau yn y gwaith. 

Mae Cymorth yn y Gwaith wedi cefnogi dros 6,000 o weithwyr yng Nghymru ers 2015. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gallwn eich helpu. 

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth llesiant am ddim i weithwyr a busnesau yng Ngheredigion, Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin neu Ynys Môn. I gael gwybod sut y gallwn eich helpu chi neu'ch busnes ac i wirio eich cymhwysedd:
FFÔN: 01745 336442

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth llesiant am ddim i weithwyr a busnesau yng Ngheredigion, Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin neu Ynys Môn.I gael gwybod sut y gallwn eich helpu chi neu’ch busnes ac i wirio eich cymhwysedd:
FFÔN: 01745 336442
E-BOST: hello@rcs-wales.co.uk