Webinars

Yn ystod yr argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol. Cliciwch i gofrestru ar Eventbrite.

“Roedd yn hynod addysgiadol, yn ddiddorol ac yn procio’r meddwl a byddaf yn defnyddio llawer o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu i’m helpu gyda fy lles fy hun, yn ogystal â chael dealltwriaeth well o sut i gefnogi eraill gyda’u lles.” –Hyrwyddo eich Lles Seicolegol, Awst 2020.

“Yn sicr werth yr amser, byddwn yn argymell RCS i gyd-weithwyr a byddaf yn cadw llygad am weminarau a chyflwyniadau pellach. Diolch!” – Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd I’r Gweithle, Gorffennaf 2020.

“Fe wnes i wir fwynhau’r cyflwyniad a llyfnder y ffordd y cafodd ei gyflwyno. Roedd yn teimlo fel bod RCS wedi cymryd llawer o wybodaeth a allai fod yn gymhleth a’i gwneud yn hygyrch i bawb.” – Cefnogi Iechyd a Lles Meddyliol Gweithwyr, Gorffennaf 2020.

“Gwybodaeth ddefnyddiol a phwysig iawn. Roeddwn i’n ei gweld yn ffordd dda iawn o ddysgu a gan nad oedd yn rhaid i mi deithio er mwyn cymryd rhan, roedd yn ddefnydd effeithiol iawn o’m hamser.” – Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd i’r Gweithle, Gorffennaf 2020.

Llesiant Seicolegol 23rd September 2020

Llesiant Seicolegol

Dydd Mercher 23 Medi am 10am

Mae pandemig covid-19 wedi cyflwyno ansicrwydd a straen, wedi peryglu swyddi a throi ein bywyd yn y gwaith ac adref â’i ben i waered. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu chi i gynllunio sut i wneud eich hun yn gryfach, yn fwy gwydn i newidiadau a llai pryderus ynglŷn â’r dyfodol. Bydd ein hawgrymiadau gorau yn eich helpu chi i symud ymlaen gyda gweddill y flwyddyn yn hyderus a chydag agwedd gadarnhaol newydd.

Tuesday 29th September at 10am – Building a Well Workplace: Your Wellbeing Strategy CY

Adeiladu Gweithle Iach: Eich Strategaeth Llesiant

Dydd Mawrth 29 Medi am 10am

Mae’r gweminar rhad ac am ddim hwn yn helpu rheolwyr ac arweinwyr timau o BBaChau i ddeall sut y gall buddsoddi amser mewn llesiant staff helpu i: Gynyddu cynhyrchiant a Lleihau trosiant staff, Gwella eich cysylltiadau cwsmeriaid a’ch enw da a Chreu amgylchedd gweithio cadarnhaol lle gall eich gweithwyr ffynnu

Cysgu 30th Sept 2020

Cysgu

Dydd Mercher 30 Medi am 10am

Ydych chi’n cofio sut deimlad yw mynd i gysgu’n heddychlon a deffro’n teimlo fel newydd ac yn barod i ddechrau’r diwrnod? Byddwn yn trafod rhai technegau profedig gyda chi, yn rhannu rhywfaint o wyddoniaeth cysgu, i’ch helpu i ail-ddysgu sut i gael noson wych o gwsg. Mae cysgu mor bwysig i’ch llesiant, mae’n werth buddsoddi rhywfaint o amser i’ch helpu i orffwys yn iawn ac yn haeddiannol.

Thursday 1st October – Managing Stress in the Workplace CY

Rheoli Straen yn y Gweithle

Dydd Iau 1af Hydref am 10am

 

Fel Rheolwr, ydych chi’n gweld bod eich staff yn dweud wrthych eu bod nhw’n profi pryderon Iechyd Meddwl?

Ydych chi’n gweld yn aml fod staff yn profi straen yn y gwaith neu’r tu allan i’r gwaith?

Gwyddom eich bod eisiau helpu a chefnogi eich gweithwyr – felly rydym yn cynnig lle am ddim yn y gweithdy hwn i Reolwyr a Pherchnogion BBaChau lleol.

6 Oct 2020 Goruchwyliaeth a Chyfathrebu Effeithiol

Goruchwyliaeth a Chyfathrebu Effeithiol

Dydd Mawrth 6 Hydref am 10am

Mae pandemig covid-19 wedi cyflwyno ansicrwydd a straen, wedi peryglu swyddi a throi ein bywyd yn y gwaith ac adref â’i ben i waered. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu chi i gynllunio sut i wneud eich hun yn gryfach, yn fwy gwydn i newidiadau a llai pryderus ynglŷn â’r dyfodol. Bydd ein hawgrymiadau gorau yn eich helpu chi i symud ymlaen gyda gweddill y flwyddyn yn hyderus a chydag agwedd gadarnhaol newydd.

Llesiant Seicolegol 07 Oct 2020

Llesiant Seicolegol

Dydd Mercher 7 Hydref am 10am

Mae pandemig covid-19 wedi cyflwyno ansicrwydd a straen, wedi peryglu swyddi a throi ein bywyd yn y gwaith ac adref â’i ben i waered. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu chi i gynllunio sut i wneud eich hun yn gryfach, yn fwy gwydn i newidiadau a llai pryderus ynglŷn â’r dyfodol. Bydd ein hawgrymiadau gorau yn eich helpu chi i symud ymlaen gyda gweddill y flwyddyn yn hyderus a chydag agwedd gadarnhaol newydd.

13th October 2020 – Managing Sickness Absence & Employee Return to Work CY

Rheoli Absenoldeb Oherwydd Salwch a Gweithwyr yn Dychwelyd i’r Gwaith

13eg Hydref am 10am – 11am

Gall absenoldeb oherwydd salwch gael effaith sylweddol ar gynhyrchiant, elw ac ysbryd. Mae’r gweminar hwn yn edrych ar ystod o strategaethau ar gyfer lleihau absenoldeb tymor byr, ac atal absenoldeb tymor byr rhag datblygu’n absenoldeb tymor hirach.

Rydym yn canolbwyntio ar ddatrys problemau, rheoli llwyth gwaith, newidiadau rhesymol, a hyrwyddo llesiant mewn modd cadarnhaol.

Rydym yn edrych ar sut i gael trafodaethau cadarnhaol, gonest ac adeiladol gyda’ch gweithwyr wrth iddynt ddychwelyd i’r gwaith wedi cyfnod o absenoldeb, cadw ffocws ar ddatrysiadau, newidiadau a chynllunio ar gyfer y dyfodol ar gyfer pob unigolyn