Webinars

Yn ystod yr argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol. Cliciwch i gofrestru ar Eventbrite.

“Roedd yn hynod addysgiadol, yn ddiddorol ac yn procio’r meddwl a byddaf yn defnyddio llawer o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu i’m helpu gyda fy lles fy hun, yn ogystal â chael dealltwriaeth well o sut i gefnogi eraill gyda’u lles.” –Hyrwyddo eich Lles Seicolegol, Awst 2020.

“Yn sicr werth yr amser, byddwn yn argymell RCS i gyd-weithwyr a byddaf yn cadw llygad am weminarau a chyflwyniadau pellach. Diolch!” – Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd I’r Gweithle, Gorffennaf 2020.

“Fe wnes i wir fwynhau’r cyflwyniad a llyfnder y ffordd y cafodd ei gyflwyno. Roedd yn teimlo fel bod RCS wedi cymryd llawer o wybodaeth a allai fod yn gymhleth a’i gwneud yn hygyrch i bawb.” – Cefnogi Iechyd a Lles Meddyliol Gweithwyr, Gorffennaf 2020.

“Gwybodaeth ddefnyddiol a phwysig iawn. Roeddwn i’n ei gweld yn ffordd dda iawn o ddysgu a gan nad oedd yn rhaid i mi deithio er mwyn cymryd rhan, roedd yn ddefnydd effeithiol iawn o’m hamser.” – Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd i’r Gweithle, Gorffennaf 2020.

Cymhelliant a Gwydnwch 5th March

Cymhelliant a Gwydnwch

Dydd Gwener 5ed Mawrth am 10am

Sut allwn ni gadw llygad ar agweddau newidiol a llwyth gwaith cynyddol wrth ofalu amdanom ein hunain?

Aros yn iach ac aros mewn gwaith: Mae’r sesiwn hon yn defnyddio’r dull PERMA i godi lefelau gwydnwch personol, fel bod yr holl weithwyr yn gallu aros yn iach eu hunain, yn gadarnhaol yn eu timau ac yn effeithiol yn eu rolau. Gwyddom eich bod eisiau helpu a chefnogi eich gweithwyr – felly rydym yn cynnig lle am ddim yn y gweithdy hwn i Reolwyr a Pherchnogion BBaChau lleol (busnesau trydydd sector neu breifat gyda hyd at 250 o aelodau staff)

Cyflwynir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Hyfforddiant i Hyrwyddwyr Lles 10th March

Pwy fydd yn hyrwyddo lles yn eich gweithle?

Dydd Mercher 10fed Mawrth a dydd Mercher 17eg Mawrth am 10:30am

Mae ein rhaglen Hyrwyddwr Lles dysgu o bell unigryw ar agor nawr!
Bydd ein cwrs newydd, wedi’i ariannu’n llawn, yn eich helpu chi i gyflwyno ‘hyrwyddwyr lles’ i’ch gweithle. Mae hyrwyddwr lles yno i gydweithwyr pan mae angen clust i wrando arnynt, arwain trafodaethau, cyfeirio at lefydd i fynd am gymorth arbenigol petai’r angen yn codi, darparu unigolyn cyswllt i ddatrys problemau cyn iddynt waethygu, a hybu diwylliant iachach yn y gweithle.

Defnyddio’r Cynllun Gweithredu Lles i Gefnogi iechyd a lles gweithwyr 11 march

Defnyddio’r Cynllun Gweithredu Lles i Gefnogi iechyd a lles gweithwyr

11eg Mawrth am 10am

Mae cynlluniau gweithredu lles yn arf i gefnogi lles gweithwyr, maent yn creu dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn o weithredu’r math cywir o gefnogaeth, addasiadau ac ymgysylltiad ar gyfer gweithwyr.
Gall pawb gwblhau Cynllun Gweithredu Lles, nid oes angen i chi fod ag iechyd meddyliol neu gorfforol wael er mwyn teimlo’r buddion. Mae’n eich galluogi i gael pethau ar waith i sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth pan nad ydych yn teimlo ar eich gorau.
Yn ystod y sesiwn hon rydym yn dysgu am beth yw cynllun gweithredu lles, sut i’w defnyddio a sut y gallent gefnogi ein gweithle i ffynnu.

Cyflwynir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Llesiant yn y Gweithle – Holi ac Ateb gyda’r Arbenigwyr 18th March

Llesiant yn y Gweithle – Holi ac Ateb gyda’r Arbenigwyr

Dydd Iau 18fed Mawrth am 10-12pm

Mae RCS yn darparu ymgynghoriad, hyfforddiant a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig o Gonwy, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro. Rydym wedi agor y sesiwn holi ac ateb hon i gefnogi eich busnes er mwyn darganfod mwy am gefnogaeth, arferion da, dulliau lles, adnoddau ac offer a all alluogi eich busnes a’ch gweithwyr i ffynnu. 

Bydd y sesiwn yn cynnwys ambell enghraifft o ddulliau gweithredu da sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’r cyfle i ofyn cwestiynau i’n harbenigwyr iechyd a lles yn y gweithle.

Cyflwynir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Meddwl Cadarnhaol ar gyfer y gweithle 19 march

Meddwl Cadarnhaol ar gyfer y gweithle

Dydd Gwener 19eg Mawrth am 10am

Mae’r ffordd rydym yn dehongli’r byd o’n cwmpas a sut rydym yn meddwl am ein hunain, yn effeithio ar y rhyngweithio rydym yn ei wneud. Mae meddyliau a gawn yn rheolaidd yn dechrau datblygu fel credoau ac yn y tymor hir gall y credoau hyn ddechrau effeithio ar ein lles – os yw ein meddyliau’n negyddol yn bennaf yna gallwn ddechrau creu meddyliau negyddol mwy awtomatig, felly rydym yn fwy tebygol o weld mwy o brofiadau, rhyngweithiadau ac ymgysylltiadau mwy negyddol drwy’r dydd. Gall meddwl yn gadarnhaol helpu i ail-lunio ac ailgyfeirio rhai o’r meddyliau negyddol a’n helpu i ddechrau creu meddyliau cadarnhaol mwy awtomatig a all helpu ein lles cyffredinol.
 
Yn ystod y weminar rhad ac am ddim hon byddwn yn archwilio sut y gall meddwl positif ein helpu i ffynnu a blodeuo yn y gweithle. Byddwn yn dysgu am strategaethau, adnoddau ac offer a all ein helpu i ddechrau ychwanegu meddwl cadarnhaol i’n bywyd bob dydd.

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at reolwyr, cyfarwyddwyr a gweithwyr a hoffai wybod mwy am weithredu meddwl cadarnhaol yn eu bywyd gwaith bob dydd.

Cyflwynir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.