Yn y Gwasanaeth Cefnogaeth Gwaith

Gall bod yn absennol o’r gwaith fod yn fwrn arnoch chi a’ch teulu mewn dim o amser. Gallwn ni eich helpu i ddod atoch eich hun unwaith eto.

Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig cymorth am ddim a chwbl gyfrinachol i helpu gweithwyr i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch.  Rydym hefyd yn cefnogi gweithwyr sydd yn mynd i’r gwaith, ond na allant berfformio’n effeithiol oherwydd iechyd corfforol neu emosiynol gwael.

Mae ein cymorth ar gael i bobl gyflogedig neu hunangyflogedig sy’n byw neu’n gweithio yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn.

 

Cymorth un i un

Rydym yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb, cyfrinachol i’ch helpu chi i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch, neu i wella’ch llesiant yn y gwaith.   Rhowch alwad i ni i drefnu cyfarfod gydag aelod o’n tîm ymroddedig a phrofiadol – fel arfer bydd hyn wyneb yn wyneb, ond gallwn gael trafodaeth dros y ffôn pe byddai well gennych.  Byddwn yn gwrando arnoch chi, a’ch helpu chi i ddatblygu cynllun cymorth i fodloni eich anghenion.  Yn ogystal, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag unrhyw wasanaeth cymorth arbenigol arall a all fod yn ddefnyddiol i chi.  Mae ein gwasanaeth yn hollol gyfrinachol, byddwn yn cysylltu â’ch cyflogwr neu feddyg teulu gyda’ch caniatâd chi yn unig.

“Gallais ddychwelyd i’r gwaith bron iawn yn syth. Roedd pawb a oedd ynghlwm i weld yn ‘poeni’ o ddifrif. Ni allaf ganmol y gwasanaeth ddigon.”

“Hollol ffantastig, gwasanaeth cyflym, cefais gymorth ar adeg pan oeddwn yn ei chael hi’n anodd iawn i ymdopi.”

“Does dim amheuaeth o gwbl gennyf, heb y cymorth a gefais, ni fyddwn wedi gallu aros yn y gwaith na datrys y problemau mor sydyn.”

w

Gweithdai Grŵp

Rydym yn cynnig cyfres o gyrsiau hanner diwrnod am ddim sydd â’r nod o wella llesiant. Datblygwyd y cyrsiau gyda chymorth Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, ac maent yn darparu cyfranogwyr ag offer a thechnegau i adeiladu gwytnwch ac effeithiolrwydd personol – mewn gosodiad anffurfiol a chefnogol. Dyluniwyd y cyrsiau i weithio gyda’i gilydd, ond nid oes rhaid i chi fynychu’r cwbl – dewch draw i un ohonynt i weld a ydynt ar eich cyfer chi ai peidio. Mae’r gweithdai’n cael eu cyflwyno yn y Rhyl a Bangor – edrychwch ar ein tudalen galendr a chysylltwch â ni i archebu eich lle.

Gwydnwch

Mae pobl sy’n wydn neu gyda’r gallu i ‘godi’n ôl ar eu traed’ mewn ffordd gadarnhaol a chreadigol ar ôl wynebu problemau, yn dangos lefelau is o iselder ac yn fwy tebygol o allu cymell eu hunain. Byddwn yn archwilio mwy o ffyrdd y gallwn ddatblygu ac annog y nodwedd allweddol hon.

Meddyliau negyddol a sut i'w hosgoi

Mae pob un ohonom yn cael meddyliau negyddol ar ryw adeg ond gallant fod yn fwy cyffredin ac eithafol pan ydym yn teimlo dan bwysau, yn bryderus neu’n isel.

Rheoli Straen

Gall rhywfaint o straen arwain atom yn perfformio ar ein gorau, ond gall hefyd fynd yn drech na ni, ac mae’n un o’r prif achosion o absenoldeb o’r gwaith. Byddwn yn darganfod mwy am yr hyn sy’n achosi straen a’i effeithiau, a sut i ddatblygu strategaethau ar gyfer cadw rheolaeth arno.

Delio â Gorbryder

Byddwn yn edrych ar symptomau cyffredin gorbryder, beth y maent yn eu golygu, a beth yw rhai o’r ffyrdd y gallwn eu dysgu i reoli effeithiau gorbryder.

v

Cysgu'n Dda

Cewch ddarganfod pam fod cwsg mor bwysig, a pha newidiadau y gallwch eu gwneud i’ch trefn arferol, ymddygiad ac amgylchedd i wella ansawdd eich cwsg.

“Am sesiwn wych. Rwyf am ystyried sawl peth, yn arbennig y ffyrdd o herio’r maglau meddwl”

“Mae’n ddefnyddiol gwybod nad ydych ar eich pen eich hun”

“Hynod gadarnhaol ac ysbrydoledig, byddaf yn mynd â’r holl strategaethau gyda fi a’u defnyddio ym mywyd bob dydd”

“Pecyn cymorth rhwydd iawn a hynod rwydd i’w ddilyn a chyfeirio ato. Cyflymder da a hyfforddwr gwych sy’n gwneud y cwrs yn hynod ddifyr a chefnogol iawn.

w

Mynediad at therapi

Ar gyfer y rheiny sydd angen cymorth mwy dwys i’w helpu nhw i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb, gallwn gynnig mynediad sydyn at therapïau corfforol neu seicolegol trwy ein tîm o ymarferwyr iechyd cymwys. Fel arfer, bydd hyn yn gymorth un i un, er rydym yn cynnig rhaglenni grŵp hefyd megis therapi gwybyddol ymddygiadol neu ymwybyddiaeth ofalgar.

I ddysgu mwy neu i drefnu cyfarfod gydag aelod o’n tîm, cysylltwch â 01745 336442 neu hello@rcs-wales.co.uk.

Ariennir Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol.

Nod Cymorth yn y Gwaith yw gwella lles y gweithlu a lleihau absenoldeb salwch ar draws Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn.

I wybod mwy, neu archebu apwyntiad

ffoniwch ni ar 01745 336442 neu

e-bostiwch: