CYRSIAU HYFFORDDIANT LLESIANT

Mae ein gweithdai hyfforddiant poblogaidd yn cynnig y syniadaeth ddiweddaraf o ran meysydd pwnc llesiant allweddol ar gyfer rheolwyr a thimau. Mae’r sesiynau’n ymarferol ac addysgiadol, yn darparu syniadau ac adnoddau i lywio ac ysbrydoli.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.

 

AR GYFER ARWEINWYR A RHEOLWYR BUSNES

IECHYD MEDDWL YN Y GWAITH

IECHYD MEDDWL YN Y GWAITH

Byddwch yn meithrin gwytnwch, ymwybyddiaeth, ac yn adnabod pan mae aelodau tîm angen eich cefnogaeth.

GORUCHWYLIAETH A PHERFFORMIAD

GORUCHWYLIAETH A PHERFFORMIAD

Rheoli perfformiad ymarfer gorau sy’n gadarnhaol; yn cynnwys cyflwyno trafodaethau am lesiant i’r broses.

SGYRSIAU DYCHWELYD I'R GWAITH

SGYRSIAU DYCHWELYD I'R GWAITH

Cefnogi gweithwyr wrth iddynt ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb neu ffyrlo, gan ganolbwyntio ar ddatrysiadau ac addasiadau.

RHEOLI STRAEN AC OSGOI LLOSGI ALLAN

RHEOLI STRAEN AC OSGOI LLOSGI ALLAN

Arwyddion o straen a beth sy’n ei achosi; trefnu ymyriadau cynnar a dod o hyd i ddatrysiadau i leihau straen yn eich gweithle.

ADEILADU GWEITHLE IACH

ADEILADU GWEITHLE IACH

Llunio eich strategaeth llesiant yn seiliedig ar flaenoriaethau a chapasiti eich sefydliad ar gyfer y tymor byr, canolig a’r tymor hir.

CYFATHREBU EFFEITHIOL AR GYFER Y GWAITH

CYFATHREBU EFFEITHIOL AR GYFER Y GWAITH

Sut i gyfathrebu gyda’ch timau i gynnal eu cymhelliant a’u diddordebau, a sicrhau eu bod nhw’n teimlo eu bod nhw’n cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi.

CYNLLUNIAU GWEITHREDU LLESIANT

CYNLLUNIAU GWEITHREDU LLESIANT

Gall cynlluniau gweithredu llesiant fod yn offer defnyddiol i gefnogi llesiant gweithwyr, a chynnig ffordd ddi-stigma sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i gefnogi gweithwyr i adnabod eu hanghenion llesiant a siarad amdanynt.

RHEOLI TIMAU DRWY NEWID

RHEOLI TIMAU DRWY NEWID

Rydym yn edrych ar fodelau i reoli newid effeithiol, a chyflwyno ffyrdd creadigol ac ymarferol i hyrwyddo cyfathrebu clir yn ystod cyfnodau o newid yn eich gweithle.

RHEOLI ABSENOLDEB SALWCH

RHEOLI ABSENOLDEB SALWCH

Gall absenoldeb oherwydd salwch gael effaith fawr ar gynhyrchiant, elw ac ysbryd. Yn y sesiwn hon, edrychir ar amrywiaeth o offer, dulliau a strategaethau i leihau absenoldeb tymor byr a’i atal rhag dod yn broblem hirdymor.

AR GYFER GWEITHWYR UNIGOL A THIMAU

YMWYBYDDIAETH O IECHYD MEDDWL

YMWYBYDDIAETH O IECHYD MEDDWL

Deall y materion allweddol yn ymwneud ag iechyd meddwl – sut i ddarparu cymorth cadarnhaol i gydweithwyr a helpu i gael gwared ar stigma.

YMDOPI Â STRAEN

YMDOPI Â STRAEN

Edrych ar yr arwyddion a symptomau o straen; Gwybod beth sydd ei angen arnom a gofyn am gymorth pan rydym mewn pwll o straen.

HYBU LLES CORFFOROL EICH TIMAU

HYBU LLES CORFFOROL EICH TIMAU

Dysgu sut all cwsg, diet, ymarfer corff ac arferion gefnogi ein hiechyd corfforol a’n llesiant.

CYMHELLIANT A GWYTNWCH

CYMHELLIANT A GWYTNWCH

Bod yn iach yn y gwaith: Helpu gweithwyr i fod yn gadarnhaol yn eu timau ac effeithiol yn eu swydd, yn ystod cyfnodau heriol.

MEDDWL CADARNHAOL AR GYFER Y GWEITHLE

MEDDWL CADARNHAOL AR GYFER Y GWEITHLE

Rydym yn edrych ar sut i ail-siapio ac ailgyfeirio ein patrymau meddwl yn negyddol a chreu mwy o dueddiadau meddwl yn gadarnhaol i gefnogi ein llesiant yn gyffredinol.

HYFFORDDIANT HYRWYDDWYR LLES YN Y GWAITH

HYFFORDDIANT HYRWYDDWYR LLES YN Y GWAITH

Datblygwch eich sgiliau gwrando yn weithredol ac ystyriol, gweithgareddau atgyfeirio a chynllunio fydd yn hyrwyddo llesiant yn y gweithle.

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH MENOPOS

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH MENOPOS

Codi ymwybyddiaeth am fenopos ac edrych ar ffyrdd y gallwn gefnogi aelodau ein tîm all fod yn profi symptomau.

CWSG

CWSG

Edrych ar y wyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, ac edrych ar sut allwn siapio ein harferion, ein hamgylchedd a ffyrdd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg.

BYW GYDA NEWID

BYW GYDA NEWID

Edrychwn ar y camau ar gyfer mabwysiadu newid a sut i addasu ein disgwyliadau presennol ac yn y dyfodol.

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Mae’r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth llesiant am ddim i bobl gyflogedig a hunangyflogedig yng ​Ngogledd, Gorllewin a De Orllewin Cymru. Cysylltwch i ddysgu sut allwn eich helpu chi:

FFÔN: 01745 336442

Gwasanaethau Cymorth yn y Gwaith

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu cymorth gyda llesiant am ddim i fusnesau BBaCh yn Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd neu Sir Benfro. I ddeall sut allwn eich helpu chi neu eich busnes, ac i wirio eich cymhwystra:
FFÔN: 01745 336442
E-BOST: hello@rcs-wales.co.uk