Staff ​BCUHB

Mae RCS (Strategaeth Dinas Y Rhyl) yn falch o fod yn bartner Gwasanaeth Cymorth Llesiant Staff, a chynnig cymorth gydag iechyd a llesiant, a therapïau, i staff a gwirfoddolwyr ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. 

Gall ein cymorth proffesiynol un i un eich helpu chi i reoli eich iechyd a’ch llesiant yn fwy effeithiol – eich galluogi chi i reoli straen, lleihau gorbryder, bod yn fwy gwydn a rhoi hwb i’ch ysbryd.

Gallwch fanteisio ar hyd at chwe sesiwn o gymorth un i un, yn cynnwys cwnsela, hyfforddi, therapi ymddygiadol gwybyddol neu seicoleg glinigol. 

Cynigir cymorth drwy ein rhwydwaith o ymgynghorwyr cymwys a phrofiadol, therapyddion, ymarferwyr therapi ymddygiadol gwybyddol a’n hyfforddwyr.  Gallwn hefyd gynnig cymorth arbenigol i chi ar gyfer problemau eraill all fod yn effeithio ar eich llesiant yn y gwaith, megis arian neu fudd-daliadau.

Mae staff a gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gallu ceisio cymorth drwy RCS yn brydlon a didrafferth, un ai drwy gysylltu â ni’n uniongyrchol, drwy reolwr llinell, neu Ymgynghorydd Cymorth Iechyd Galwedigaethol.  Rhoddir cymorth am ddim a thrwy ddull cwbl gyfrinachol – nid ydym yn rhoi unrhyw wybodaeth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fydd yn eich galluogi chi i gael eich adnabod.

Gallwch fanteisio ar sesiynau dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, ac mae ystafelloedd ar gael ar safleoedd y tri phrif ysbyty yng Ngogledd Cymru.

Mae ein cymorth yn rhan o Wasanaeth Cymorth Llesiant Staff o fewn Prifysgol Betsi Cadwaladr (SWSS). Gallwch ddysgu mwy am y cymorth arall sydd ar gael yma.

Cysylltwch â ni ar 01745 336442 neu drwy ddefnyddio ein ffurflen atgyfeirio ar-lein, yma.
Cwblhewch ffurflen e-atgyfeirio yma

 

Mae fy iechyd meddwl wedi gwella oherwydd prydlondeb a pharodrwydd y gwasanaeth hwn i fy helpu

Aethant y filltir ychwanegol i ddeall yr hyn rwy’n ei wynebu. Roeddwn i’n teimlo fod rhywun yn gwrando arnaf fi.

Rwy’n ddiolchgar iawn am y cymorth rwyf wedi’i gael gan y gwasanaeth hwn. Mae wedi fy rhoi ar ben ffordd i wella.

Gwasanaeth effeithlon a phrydlon